Programma


Plenaire lezingen woensdag 24 mei 2023

Dit congres voor kinderartsen en kinderpsychologen is een klinisch georiënteerd congres dat dit keer het thema 'Daar praten we niet over: dat is Taboe!' heeft.

 


    

Prof. dr. Hedi L. Claahsen – van der Grinten & Drs. Harry Horsman

Vragen over je genderidentiteit, een groeiende vraag?


Er is de laatste paar jaar een enorme toename in aanmeldingen binnen de transgenderzorg. Steeds meer jongeren lijken zich bewust bezig te houden met hun eigen gender en genderidentiteit in bredere zin. Wat is eigenlijk een genderidentiteit? Kies je een eigen identiteit, of ontstaat die vanzelf? Heeft iedereen die genderdysforie heeft, ook medische behandeling nodig? Hoe ga ik om in de spreekkamer als dit thema aan bod komt? Welke vragen mag en kan ik stellen? Praten over genderidentiteit en bijbehorende intieme onderwerpen kunnen voor zowel patiënten als voor behandelaren soms taboe zijn. Hoe maak je lastige zaken toch bespreekbaar? Waarom is het in deze zorg zo belangrijk dat je een multidisciplinaire aanpak kunt bieden? Al deze vragen en meer komen aan bod in deze presentatie. 

Prof. dr. Hedi L. Claahsen – van der Grinten, MD, PhD, is kinderendocrinoloog en hoofd van de afdeling kinderendocrinologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Nederland. Zij is voorzitter van de landelijke werkgroep adrenogenitaal syndroom en lid van de stuurgroep van het Radboud Bijniercentrum, Nijmegen dat dient als expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van bijnierziekten, zowel bij kinderen als volwassenen. Daarnaast is zij leidinggevend coördinator van het Radboud expertisecentrum Sex & Gender (REG&G). Sinds 2015 is zij lid van het lokale medisch ethisch comité van het Radboudumc. Zij is HCP-vertegenwoordiger van het Europese referentienetwerk ENDO - ERN. Sinds maart 2021 is zij hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Haar onderzoek richt zich op verschillende aspecten van adrenogenitaal syndroom (AGS) en andere vormen van stoornissen/differenties in geslachtsontwikkeling (DSD), met nadruk op de etiologie van testiculaire bijniertumoren, een frequente complicatie bij mannen met AGS. Verder bestudeert zij nieuwe inzichten in de biologische activiteit van bijniersteroïd precursoren, die verhoogd zijn bij CAH en een significante agonistische glucocorticoïde activiteit hebben. Momenteel breidt zij haar onderzoeksactiviteiten uit met de nadruk op transgenderzorg bij kinderen, adolescenten.

Harry Horsman (drs.) werkt als Klinisch Psycholoog op de afdeling Medische Psychologie in het RadboudUMC te Nijmegen. Hij is sinds de start in maart 2020 verbonden aan het Radboud Expertisecentrum voor Geslacht en Gender (REG&G). Momenteel is hij betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van fertiliteitswensen bij jongeren die in medische transitie gaan. Daarnaast is hij werkzaam als docent voor verschillende postdoctorale BIG-opleidingen, voornamelijk op het gebied van somatiek en psyche en medische psychologie.

 


Iva Bicanic 

Seksueel misbruik; niet horen, niet zien, en zwijgen

Seksueel misbruik; niet horen, niet zien, en zwijgen. Meer informatie volgt. 

Iva Bicanic studeerde bewegingswetenschappen en psychologie aan de VU Amsterdam en is thans werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut, onderzoeker en docent. Ze is hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht en is tevens boegbeeld van het Centrum Seksueel Geweld (www.centrumseksueelgeweld.nl). Ze heeft sinds 1997 uitgebreide ervaring met diagnostiek en evidence based traumabehandeling na seksueel misbruik, en is oa EMDR practitioner. In 2014 promoveerde ze op het onderwerp verkrachting bij pubermeisjes. Iva wordt gezien als landelijk expert op het gebied van seksueel misbruik. In 2018 werd ze uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg en in 2020 ontving ze de Vrouw in de Media Award. Samen met advocaat Richard Korver schreef ze “Dicht bij huis. Hoe steun je een kind na seksueel misbruik?” Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 2020. Eerder schreef ze in 2000 mee aan de Horizon methodiek met Francien Lamers-Winkelman (Uitgeverij SWP) en de STEPS methodiek met Astrid Kremers in 2008 (Uitgeverij Boom). Voor peuters en kleuters schreef ze samen met Melanie Meijer “De baas over je lijf” Uitgeverij SWP, 2015.  


Dr. Ralph Koppers

Als patiënt ben je al gauw laaggeletterd!

Zorgverleners besteden veel tijd aan het uitleggen van (medische) informatie aan patiënten en hun naasten. De kenniskloof tussen zorgverleners en patiënten is erg groot. Daarnaast is het voor patiënten heel lastig om in een gesprek met de zorgverlener, waarin spanning, emotie en afhankelijkheid een rol spelen, deze moeilijke medische informatie tot zich te nemen. Laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden dragen hier negatief aan bij. Het gevolg is dat patiënten slechts weinig onthouden van wat de zorgverlener besproken heeft. Andersom is het voor zorgverleners lastig in te schatten of de gegeven informatie juist is overgekomen en geïnterpreteerd. Inefficiëntie voor zowel patiënt als zorgverlener!

Beeldende informatie communiceert directer en begrijpelijker dan mondelinge en tekstuele informatie. We maken hier in onze privé-setting dagelijks gebruik van: Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook enzovoorts. Één beeld zegt meer dan duizend woorden. Deze maatschappelijke trend kunnen we ook toepassen in de zorg door beeldend en daarmee begrijpelijk(er) te communiceren. Resultaat: Begrijpelijk geïnformeerd in minder tijd, voordeel voor patiënt en (schaarse) zorgverlener!

Aan de hand van literatuur en praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden en de kracht van communicatief beeld in de zorg, getoond en besproken.

Dr. Ralph Koppers is longarts in het Medisch Centrum Leeuwarden en initiatiefnemer van Indiveo. Indiveo helpt ziekenhuizen begrijpelijk te informeren en het informatieproces te verbeteren. Indiveo is een initiatief ontstaan vanuit de dagelijkse ervaring van Ralph Koppers dat spanning en onzekerheid het lastig maken voor patiënten om informatie goed te kunnen absorberen. Daarnaast is de inhoud van de informatie moeilijk; de kenniskloof tussen patiënten en zorgverleners is erg groot. Resultaat: patiënten onthouden slechts zeer weinig. Vanuit deze achtergrond is Ralph Koppers Indiveo gestart met één ambitie: álle patiënten begrijpelijk informeren. 


Wilma Duijst

Wie doet wat nou aan?

In de medische wereld is online zijn en profilering op social media in toenemende mate gewoon geworden voor artsen. Het deelnemen aan deze digitale activiteiten brengt echter ook risico's met zich mee. In deze bijdrage wordt besproken waar het online fout kan gaan en wat de grenzen zijn van professioneel handelen. Deze thema's worden besproken aan de hand van tuchtrechtelijke jurisprudentie en uiteraard voorbeelden uit de praktijk.  

Prof. mr. dr. Wilma Duijst is forensisch arts en strafjurist. Zij werkt als forensisch arts bij GGD IJsselland en LOEF en is hoogleraar forensische geneeskunde in Maastricht. Haar wetenschappelijk onderzoek en publicaties (zie researchgate) begeven zich op het grensvlak van forensische geneeskunde en strafrecht. Daarnaast zijn mensenrechten, ethische vraagstukken en professioneel handelen favoriete onderwerpen van onderzoek.


 

Plenaire lezingen donderdag 25 mei 2023

 

Veilig Thuis

Pediatric Condition Falsification/kindermishandeling door falsificatie: ’Anders durven denken’

Pediatric Condition Falsification/kindermishandeling door falsificatie is een ernstige vorm van kindermishandeling. Zowel het melden van een vermoeden van PCF volgens de stappen van de KNMG meldcode als het daaropvolgende onderzoek door Veilig Thuis vraagt om anders te durven denken.  

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. 


 

Esther van den Berg & Marjolein Broeren

Hoe stel je een vraag die niemand wil stellen?

In Nederland overleeft ca 80% van de kinderen de ziekte kanker, dat betekent dat 20% aan de ziekte overlijdt. In het streven om alle kinderen te genezen, wordt door de wetenschap op alle mogelijke manieren gezocht naar hoe die laatste stap gezet kan worden. Doordat het meeste onderzoek wordt gedaan naar de tumor ten tijde van de diagnose, weten we nog te weinig over de tumoren waar kinderen uiteindelijk aan overlijden. Waarom werken de medicijnen bij deze tumoren niet of niet meer? En welke invloed heeft de behandeling gehad op het lichaam? Om op deze vragen antwoord te vinden is onderzoek na het overlijden door middel van obductie vaak de enige mogelijkheid. In het Prinses Máxima Centrum is de zogenaamde Tumor Donatie studie opgezet om de kennis over eindstadium ziekte te vergroten, om uiteindelijk behandelingen te kunnen verbeteren. Dit betekent wel, dat artsen vóór overlijden met ouders, en bij kinderen vanaf 12 jaar met het kind zelf, moeten bespreken of zij willen dat na het overlijden hun lichaam, of het lichaam van hun kind wordt onderzocht middels een obductie. Het aankaarten van dit onderwerp en stellen van deze vraag is niet vanzelfsprekend of makkelijk. Om de artsen goed voor te bereiden op hun taak is scholing aangeboden hoe dit zo respectvol mogelijk te doen. In deze training participeren ervaringsdeskundige ouders als simulatie ouders in de gesprekstraining, hetgeen ook best veel koudwatervrees opriep. In deze bijdrage zullen Marjolein Broeren (simulatie ouder) en Esther van den Bergh (klinisch psycholoog) ingaan op hoe deze training is vorm gegeven, ervaringen delen en hopelijk taboes doorbreken om moeilijke vragen toch maar gewoon te stellen..   

Esther van den Bergh is klinisch psycholoog/gedragstherapeut bij het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie te Utrecht. In haar werk heeft zij te maken met gezinnen die geconfronteerd worden met de diagnose kanker bij een kind en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast is zij binnen het Maxima actief in het ontwikkelen van toegepast communicatie onderwijs voor medewerkers gericht op patiënt gericht communiceren in uitdagende omstandigheden. Zij heeft jarenlange binnen de somatische gezondheidszorg. Zij begon in de revalidatiegeneeskunde en werkte vervolgens 23 jaar bij de afdeling medische psychologie van het Radboudumc waarna zij in 2015 overstapte naar het Maxima.


Nynke Kuindersma

Heeft een moreel beraad iets met taboes te maken?

Niet zelden behelst de dagelijkse zorgpraktijk moeilijke onderwerpen als vragen rondom het levenseinde, hoe gaan we om met talloze behandelopties, dwang en drang maar vooral vragen rondom communicatie.  Deze vragen komen zowel vanuit patiënten, ouders van patiënten en zorgverleners. Zou een moreel beraad een geschikte methode zijn om taboes te doorbreken? In de vorm van een Ted Talk geeft de spreker een kijkje in de dagelijks ethiek praktijk en zal haar visie geven of een moreel beraad een methode zou kunnen zijn  om taboes te doorbreken…

Leerdoelen:
Aan het einde van de lezing herken je een morele vraag. Je weet welke werkvormen geschikt zijn om een morele vraag te beantwoorden.  Je krijgt een visie rondom de vraag of een moreel beraad geschikt is om taboes te doorbreken. Je bent geïnspireerd om moreel beraad te gebruiken in de dagelijkse praktijk!

Nynke Kuindersma is kinderarts, sociaal pediater en werkzaam in het UMCG. Verder is zij al een aantal jaar kinderarts in de GGZ (OCRCN kinder- en jeugd GGZ). Binnen de GGZ werkt zij in het somatiek en psychiatrie team en in het Infant Mental Health team. In 2017 rondde zij de opleiding “Ethiek in de zorgsector” aan de Radboud Universiteit af. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor ethiek en ethiek beleid zowel in de GGZ als in het ziekenhuis. In het UMCG is zij lid van het kernteam moreel beraad. Zij is recent gestart met (promotie) onderzoek op het snijvlak van Ethiek en sociale pediatrie. 


   

Dr. Michel van Vliet & Mirjam Terhuizen

Dokters maken meer kapot dan je lief is….

Rode draad: Signaleren en behandelen van medisch trauma. 
Er is veel aandacht voor de gevolgen van trauma op de ontwikkeling van kinderen. Vaak gaat de aandacht uit naar trauma’s ten gevolge van huiselijk geweld en andere vormen van kindermishandeling. Maar hoe zit het eigenlijk met de behandeling in een ziekenhuis? Kan die ook traumatisch zijn voor een kind? Wanneer moet je daar dan aan denken en wat is de impact op de verdere behandeling en kwaliteit van leven? En wat is de impact op ouders? Kunnen we dat voorkomen? Hoe dan?

Dr. Michel J. van Vliet is kinderarts gespecialiseerd in sociaal pediatrische problematiek. Hij heeft zich toegelegd op klachten die voortkomen uit problemen op het snijvlak van somatiek en orthopedagogiek. Hij werkt als kinderarts-sociale pediatrie en opleider sociale pediatrie in het Beatrix kinderziekenhuis van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Mirjam ter Huizen is Orthopedagoog-Generalist, EMDR Europe practitioner en Cognitief gedragstherapeut VGCT. Zij is werkzaam als gedragswetenschapper bij Yorneo, een jeugdhulpverleningsinstantie in Drenthe. Als traumatherapeut behandelt zij gezinnen en kinderen waar sprake is van traumaklachten. Haar expertise ligt enerzijds op het behandelen van kinderen in de pleegzorg, die meerdere traumatische ervaringen hebben opgedaan en waar sprake is van hechtingsproblematiek. Anderzijds behandelt Mirjam kinderen en hun ouders waarbij sprake is van medisch trauma. Daarnaast geeft Mirjam les aan orthopedagoog-generalisten en gz-psychologen in opleiding.

 


Dr. Daphne van de Bongardt

Waarom praten met jeugd over liefde, intimiteit en seksualiteit geen taboe mag zijn (en ook niet hoeft te zijn)

Dr. Daphne van de Bongardt zal haar wetenschappelijke onderzoekslijn beschrijven naar de relationele en seksuele ontwikkeling en gezondheid van jongeren, de rol van sociale factoren (ouders, leeftijdgenoten, onderwijs, sociale media) en links met individueel welzijn. Vanuit een sociologische en pedagogische bril zoomt ze in op de vraag wat jongeren vandaag de dag nodig hebben om op een gezonde en plezierige manier intieme relaties aan te kunnen gaan, naast uitdagingen van digitalisering, prestatiedruk en perfectionisme. Ze zal uiteenzetten waarom praten met jeugd over deze thematiek geen taboe mag zijn, en handreikingen geven voor hoe ouders, docenten en professionals dit kunnen doen. . 

Na haar promotie aan de Universiteit Utrecht (2015) is Dr. Daphne van de Bongardt (socioloog, pedagoog) sinds 2016 verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij als Universitair Hoofddocent het Erasmus Love Lab leidt. Ze doet ruim 14 jaar onderzoek naar de relationele en seksuele ontwikkeling en gezondheid van jongeren, en bestudeert daarbij de rol van sociale factoren (ouders, leeftijdgenoten, onderwijs, sociale media) en links met individueel welzijn. Momenteel rondt zij haar onderzoek naar de verwevenheid van liefde, seksualiteit en individueel welzijn binnen jonge romantische koppels af, en verdiept zij zich verder in sociale media en intieme relaties van jongeren. 


Karin Geleijns

Dood gewoon!?

De dood is de enige zekerheid die we hebben in het leven en is het gespreksonderwerp wat we het liefst mijden. Tegenwoordig hopen we dat de medische wereld zo veel vooruitgang boekt dat we de dood kunnen uitstellen en als die zich toch aandient als medisch falen zien. Hoe zagen de mensen de dood door de eeuwen heen en hoe denken de filosofen over de dood? Graag ga ik met jullie in gesprek over de dood en hoe het ons raakt. 

Karin Geleijns is een kinderneuroloog met uitgebreide ervaring binnen de academische ziekenhuizen en epilepsiecentra van Nederland. In haar werk vindt ze eerlijke communicatie en openstaan voor wat in het gezin leeft belangrijk. Om gezinnen nog beter te kunnen begeleiden heeft ze de laatste jaren opleidingen gevolgd op het gebied van stervensbegeleiding, rouw en verlies bij jongeren en in het gezin. Deze kennis gebruikt ze binnen haar bedrijf Arts Zinvolle zorg waarin ze gezinnen begeleid met een chronisch of ongeneeslijk ziek kind. Daarnaast geeft ze workshops voor professionals over thema´s rondom kwaliteit van leven, rouw en sterven. Ze is aangesloten bij het Netwerk Integrale Kindzorg en Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg en voorzitter van het bestuur van de Stichting Hospice Nathrine in Rozenburg.

 

Samen Nog Beter
  • Locatie

   Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
   Woudenbergseweg 54
   3707 HX Zeist

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

All for Joomla All for Webmasters